Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

6512 2ab4 500
Reposted fromczinok czinok vialegilimencja legilimencja

August 31 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

August 30 2017

2476 e713
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaddrunk ddrunk
7785 0067
Reposted fromdesinteressement desinteressement viairmelin irmelin

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel vianataliana nataliana

August 29 2017

Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viatout tout

August 27 2017

August 26 2017

August 25 2017

believe this log
Reposted fromcube cube viaRedPenny RedPenny
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabadblood badblood

August 23 2017

2602 d775 500
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viauciekam uciekam
0965 0d9b
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko

August 21 2017

5850 b104
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
2803 0fbf 500
Reposted fromklaracroft klaracroft viavertheer vertheer

August 19 2017

5860 fc95
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko

August 15 2017

2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viaftmo ftmo
2426 a2e1 500
Reposted fromcrownleys crownleys viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl